In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

 

 

Plaatselijk Belang
 Oude- en Nieuwehorne
         
    
Voorzitter:              T. van der Ven
Secretariaat:            R. Hoekstra-Tolsma
www.oude-nieuwehorne.nl e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Nieuwehorne, 3 augustus 2011
          
Aan het College van Burgemeester en wethouders
Postbus 15000
8440 GA  Heerenveen
     
Betreft: voortbestaan brandweerpost Nieuwehorne
    
Geacht College,
     
Middels deze brief willen wij als Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne en namens de inwoners van het dorp onze ongerustheid uitspreken over het voorgenomen besluit om de brandweerpost Nieuwehorne te sluiten. De ongerustheid onder de inwoners blijkt onder meer uit het feit dat de brandweerkazerne in Nieuwehorne de afgelopen weken herhaaldelijk is bezocht door mensen die hun zorgen kwamen uiten en om nadere informatie vroegen.
      
“Wanneer alles in orde is, doet de chaos zijn intrede. Daarom vergeet een bekwaam iemand niet het gevaar wanneer hij in veiligheid is!”. Een uitspraak van de filosoof Confucius, waar je even goed over na moet denken, vooral in relatie tot bovengenoemd voornemen.
      
Het zal u duidelijk zijn dat wij het er volstrekt mee oneens zijn wanneer wordt besloten om over te gaan tot sluiting van onze post. De argumenten worden hieronder uiteengezet.
    
Kracht m.b.t. de hoofdtaak
Voor wat betreft de theorie en de praktijk rond de aanrijtijden vragen wij ons af of het brandweerkorps
van Heerenveen of Jubbega er daadwerkelijk in kan slagen om binnen de nieuw ingestelde aanrijtijd van
18 minuten in onze dorpen ter plaatse te zijn. Juist doordat brandweer Nieuwehorne kan putten uit mensen uit eigen dorp kan men snel op de kazerne zijn en dus ook snel op de plaats van handeling. Het korps
bestaat bovendien voor een groot deel uit lokale ondernemers en agrariërs, zodat men ook door de week
overdag snel een volledig bemande auto op de weg kan krijgen. Inventarisatie heeft uitgewezen dat het korps Nieuwehorne in staat is om uitzonderlijk snel uit te rukken, zelfs binnen 3 minuten. Een snelle uitruk zorgt er bijvoorbeeld voor dat bij een verkeersongeval 1e  hulp kan worden verleent voordat een ziekenauto ter plaatse is. Het team is hiervoor adequaat opgeleid. De kans dat een slachtoffer binnen 1 uur, het zogenaamde ’gouden uur’, in een ziekenhuis aanwezig kan zijn is daardoor groot.
     
Als één van de weinige korpsen in de regio is het korps Nieuwehorne gespecialiseerd in het redden van dieren en heeft hierin een gemeentegrensoverschrijdende taak voor de regio. Al diverse malen heeft het korps deze bekwaamheid bewezen bij het redden van vee uit gierkelders. De brandweer is hierop ingericht en de leden zijn hiervoor speciaal opgeleid.
      
Bij de kazerne bevindt zich een AED apparaat. In Nieuwe- en Oudehorne zijn we dringend op zoek naar meer vrijwilligers die bevoegd zijn om de AED te bedienen en /of te reanimeren. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers ondersteuning gaan bieden in onze dorpen maar ook in de directe omgeving daarvan. Voor de dorpen is het heel belangrijk dat de mensen van ons brandweerkorps als deskundig en gemotiveerd vrijwilliger blijvend kunnen worden opgenomen in het alarmeringssysteem.
      
Kostenbesparing
Binnen het korps Nieuwehorne is alles op orde. Het materieel is in prima staat. Er is zeer weinig verloop onder de vrijwilligers, waardoor er weinig geld en tijd hoeft te worden geïnvesteerd in opleidingen. Er is de beschikking over een brandmeester, twee onderbrandmeesters, chauffeurs/pompbediendes, hoofdbrandwachten en brandwachten klasse A. Alle deskundigheid is dus in huis!
Daarnaast zullen, door het snel ter plaatse kunnen zijn, grotere schades worden voorkomen. Uit verzekeringstechnisch oogpunt dus ook een belangrijk gegeven.
   
Bredere rol m.b.t. de samenleving
In z’n algemeenheid zijn gemeenten bezig om de burger voor steeds meer zaken verantwoordelijk te
maken en worden daarmee steeds meer werkzaamheden bij de burger neergelegd. We mogen wel stellen dat dit voor wat betreft de brandweer Nieuwehorne bijzonder goed geslaagd is. En dat allemaal zonder
enige vorm van eigen belang! Hoe ziet de Raad in dit kader een besluit tot sluiting? In de ogen van
Plaatselijk Belang worden op deze wijze de zeer betrokken vrijwilligers juist afgestoten!

Leefbaarheid betekent verbinden. De brandweer draagt in Nieuwehorne in belangrijke mate bij aan deze leefbaarheid. De leefbaarheid waarvoor ook Plaatselijk Belang zich sterk maakt. De brandweer vormt één van de onderdelen in het dorp die voor onderlinge verbinding van de bewoners zorgt. De oefeningen in het dorp zorgen voor het creëren van draagvlak onder de bewoners, werken betrokkenheid in de hand en vestigen de aandacht op gevaarlijke situaties die zich voor kunnen doen. De vrijwilligers van de brandweer zetten zich bijvoorbeeld ook in wanneer het de voorlichting op de plaatselijke scholen betreft en wanneer een vereniging als de plaatselijke vogelwacht ondersteuning nodig heeft.
Het stimuleren van de leefbaarheid in de dorpen is een belangrijk thema binnen de gemeente Heerenveen. Een besluit tot sluiting van de brandweerpost staat hier in onze ogen haaks op! Ook wordt door sluiting
van de brandweerpost naar onze mening niet alleen een verkeerd signaal afgegeven richting
brandweermensen maar ook richting vrijwilligers die niet binnen de brandweer maar wel op andere plaatsen en binnen andere verenigingen in onze dorpen actief zijn. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren!
   
Tot zover onze argumenten op basis waarvan wij van mening zijn dat sluiting van de brandweerpost in
Nieuwehorne koste wat kost voorkomen dient te worden.
    
Het (voorstel)besluit is genomen door de burgemeesters van Friesland in het kader van regionalisering en voorgenomen bezuinigingen. Dat betreuren wij. Met een simpele doelredenering zijn de argumenten met betrekking tot aanrijtijden en kostenbesparing natuurlijk snel gevonden. Maar wordt hier wel een juist beeld voorgeschoteld? Zoals we hiervoor hebben aangegeven zijn in onze ogen de gevolgen van sluiting veel breder en negatiever dan wordt voorgesteld.
      
Wel hebben commandant en burgemeester inmiddels in een toelichting aan de vrijwilligers aangegeven dat recente berekeningen hebben aangetoond dat Nieuwehorne wel degelijk een belangrijke bijdrage
levert in de gemeentelijke dekking. Op basis daarvan is de toezegging gedaan dat de post Nieuwehorne in
ieder geval tot 2014 zal blijven voortbestaan. Onze zorgen betreffen dus met name de periode vanaf 2014.
    
Wij vertrouwen er op dat u zich op basis van onze argumenten in het onderwerp van sluiting van onze brandweerpost zult gaan verdiepen en met ons wil streven naar het behoud van deze post. Tenslotte zijn veiligheid en leefbaarheid thema’s die elke fractie na aan het hart liggen! Nu en in de toekomst.
    
Wij gaan er van uit, op de hoogte te zullen worden gehouden, wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voor gaan doen.
    
  
Hoogachtend,

  
   
J. Post
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne

       
Verzoek aan de griffie:
deze brief s.v.p. verspreiden onder de leden van de gemeenteraad.